Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (MA Network) และอัพเกรดหน่วยความจำหลักคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของระบบ HIS โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งกระจกอลูมิเนียมและลูกกรงเหล็กตาข่ายกันนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำป้ายภายในอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำป้ายภายในอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อClopidogrel 75 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด