จ้างปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างรองรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ที่อาคาร 2 ชั้น 3

โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 2 งาน คือ

1. ปรับปรุงโครงสร้างต่อเติมประตูเคลื่อนอัตโนมัติหน้าหอผู้ป่วย

2. ปรับปรุงต่อเติมกั้นผนังห้องเตียงคนไข้