ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C แบบ Autohemolysis จำนวน 52 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)