ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนในเลือด (Blood gas) และ Serum lactate จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)