รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน ติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์