Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์มีความประสงคฺจะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้ หากผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน ส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยถือวันที่ลงรับหนังสือของโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสุรินทร์ http://www.surinhospitsl.org หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ 044-511757 ต่อ 232, 233

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด