Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ (พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ)

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัจอำนาคตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ว 20 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว1578 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการ

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด