ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สารเภสัชติดฉลากเพื่อตรวจหัวใจ (MIBI cold kit)