ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)