ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการอาหารแห้ง ประเภทข้าวสาร จำนวน  2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)