ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ อาหารสด ประเภทแช่แข็งและแปรรูป จำนวน  2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)