ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูป จำนวน 7 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)