ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ น้ำตาลฟรุกโตส จำนวน 5,760 ถุง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)