ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้ายสายยางแบบอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง