ดูแลบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่และค่าซ่อมแซม) จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,888,800 บาท