วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนอ่านผลปฏิกิริยาโลหิต จำนวน 1 เครื่อง