ประกาศเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)