ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้าราชการ