ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.