โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) กลุ่มการพยาบาล
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561