ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นเงิน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากเงินประกันสังคม 50%  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1