ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือด สำหรับผู้ป่วย Acute HD Low-Flux Dialyzer (Synthetic Membrane) จำนวน 1,550 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)