วัสดุการแพทย์ รายการ

สายสวนหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด stainless steel hypotube จำนวน 34 เส้น ราคาเส้นละ 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ในวงเงิน 1,๐54,00๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)