วัสดุการแพทย์ รายการ

สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary guiding catheter) JL-JR จำนวน 250 เส้น ราคาเส้นละ 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ในวงเงิน 650,00๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)