วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้

  1. สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ ขนาด 11 FR x 20 cm. Femoral set จำนวน 200 ชุด ราคาชุดละ

            1,750 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

  1. สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ ขนาด 11.5 FR x 12 cm. IJC จำนวน 150 ชุด ราคาชุดละ 3,450

            บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

  1. สายสวนหลอดเลือดผู้ใหญ่ ขนาด 11.5 FR x 15 Cm. จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 3,200 บาท

            (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

        ในวงเงิน 899,500 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)