ร่าง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ