จ้าง ก่อสร้างทางเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ถนน ค.ส.ล., รั้ว ค.ศ.ล. ป้อมยาม ตามแบบเลขที่ พ.๐๔๔/๒๕๖๐ จำนว๑งาน