ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด หู คอ จมูก แบบความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560