ขายทอดตลาดบ้านพัก ๒ ชั้น ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลสุรินทร์

จำนวน  ๑  หลัง   โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาด  ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ