ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำป้ายภายในอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกส์(E-bidding)