ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจ ทางเดินน้ำดี ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมชุดประมวลภาพ (Choledochoscope set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
               กล้องส่องตรวจ ทางเดินน้ำดี ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมชุดประมวลภาพ (Choledochoscope set) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง