ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
               กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง