ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส (๔๒.๒๙.๔๗.๑๗ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง