ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
               กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง (๔๒.๑๘.๒๐.๐๐ ) จำนวน ๑ กล้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง