ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม (Micro Vascular) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
               ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม (Micro Vascular)(๔๒.๒๙.๔๒.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง