ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย (hypohyperthermia unit) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย (hypo/hyperthermia unit) (๔๑.๑๐.๓๐.๐๓ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง