ามที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่าA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔(๔๒.๑๘.๑๗.๐๑ ) จำนวน ๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง