เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้  จำนวน 4 เครื่อง ฯ ละ 800,000 บาท เป็นเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)