เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก็ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)