ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน