ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง