ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)