ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อผ่านทางช่องท้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อผ่านทางช่องท้อง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง