ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารายการ Alfuzosin hydrochloride ๑๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet