Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register

ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ซึ่งกิจกรรมการรณรงค์ ในครั้งนี้ นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารฯและบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดส้วมภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อให้ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อและสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และร่วมเดินรณรงค์ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้ประชาชน ผู้มารับบริการ ได้ตระหนักถึงการทำความสะอาดส้วมและเห็นความสำคัญต่อพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า กรมอนามัย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (อนามัยโพล) ในปี 2552 พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานที่ที่จะเดินทางไป ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่มีการให้บริการส้วมสาธารณะที่สะอาด ร้อยละ 86.3 ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงส้วมสาธารณะ เรื่องกลิ่นเหม็นมากที่สุด ร้อยละ 76.5 รองลงมาเป็นเรื่องของความสะอาดร้อยละ 66.7 โดยสถานที่ที่ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกใช้บริการส้วมสาธารณะมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 50.6 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 47.5 แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 25.3 โรงพยาบาล ร้อยละ 19.5 และสถานที่ราชการ ร้อยละ 17.3 ตามลำดับ ซึ่งความสะอาดถือเป็นเรื่องที่ประชาชนพิจารณาในการเลือกใช้บริการส้วมสาธารณะมากที่สุดร้อยละ 86.3 ดังนั้น โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงเน้นให้มีการทำความสะอาดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในจุดที่ต้องสัมผัสบ่อยๆได้แก่ ที่จับสายฉีดน้ำชำระ ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งราบ ที่กดชักโครก ที่กดโถปัสสาวะ กลอนประตู ลูกบิด และก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ ซึ่งอาจเป็นแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคได้ นอกจากนี้ ประชาชน ผู้ใช้บริการ ควรตระหนักและเห็นความสำคัญต่อพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง โดยไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุอื่นๆนอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังจากใช้ส้วม เพื่อสุขอนามัยที่ถูกต้อง