ประกาศจังหวัดสุรินทร์เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้