รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สิ้นปีงบประมาณ 2561