ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Anti HCV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)