ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)