เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สารกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม (generator TC-99 m)